Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde 
1.1 Nedenstående almindelige betingelser finder anvendelse på salg og levering af ny eller brugt båd i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. 
1.2 I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse. 

2. Betalingsvilkår
2.1 Medmindre andet er aftalt, betales kontant ved levering. 

3. Forsinket levering
3.1 Sælger er ikke ansvarlig overfor køber, såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lock-out, import- og/eller eksportforbud eller anden udenfor sælgers råden værende hindring. 
3.2 Hindres rettidig levering midlertidigt som følge af ovennævnte omstændigheder, forlænges leveringsfristen. Køber kan dog hæve købet, hvis sælger ikke efter påkrav fra køber leverer båden inden udløbet af en rimelig frist, som køber har fastsat eller – hvis der ikke er fastsat en sådan frist – inden rimelig tid. 

4. Sælgers ansvar
4.1 Sælger er ansvarlig for salg og levering af ny og brugt båd i henhold til købelovens regler. 
4.2 Er der af sælgers leverandør (værft) ydet en videregående garanti for den leverede båd, er sælgers forpligtelser og ansvar med hensyn til denne garanti underkastet samme vilkår som leverandørens. 
4.3 Båden sælges fri og ubehæftet. 
4.4 Brugt båd sælges, hvis ikke andet er aftalt, som den er og forefindes og beset af køber. 
4.5 Byttebåd leveres fri for skjulte fejl og mangler og i samme stand, som ved aftalens indgåelse. Risiko for eventuel forringelse, bortset fra slitage som følge af almindelig brug, overgår først ved bådens overgivelse. Såfremt leveringen er sket, tilfalder eventuelle erstatningssummer køber af byttebåden (på købsaftalens forside betegnet som sælger). 
4.6 Byttebåd sælges fri og ubehæftet udover restgæld som anført i købsaftalen. 

5. Ansvarsbegrænsning
5.1 Sælger er ikke ansvarlig overfor køber for nogen af købers indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller tab ved købers misligholdelse overfor tredjemand, medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

6. Ejendomsforbehold
6.1 Såfremt der mellem parterne aftales, at hele købesummen ikke betales ved levering, forbeholder sælger sig ejendomsretten til båden, indtil hele købesummen er betalt. 

7. Kreditkøb
7.1 Sker købet på kredit, er køberen forpligtet til senest ved levering at underskrive særskilt kreditkøbekontrakt på sælgers sædvanlige kontraktformular, og ved registreret fartøj underskrive skibsskøde samt eventuelle skibspantebreve. 
7.2 Køber er forpligtet til senest ved levering at tegne ansvars- og kaskoforsikring for båden. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. 

8. Salær til formidler
8.1 Er købsaftalen indgået via formidler, skal salær til formidler betales af sælgeren af båden i henhold til særskilt aftale. 

9. Stempel og afgifter
9.1 Køber afholder alle omkostninger til stempling af købsaftale og skøde, omkostninger til eventuelle registreringer af ejerskifte i Skibsregisteret og eventuel udfærdigelse af målebrev. 
9.2 Såfremt der efter købsaftalens underskrivelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal betales i anledning af salget, skal købsaftalens aftalte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

facade

Kom forbi og få rådgivning

Stokagervej 23, 8240 Risskov

(+45) 87 10 70 10

info@dmc-as.dk

Se opslag

Seneste nyt fra Facebook

22. maj 2023

Dansk Bavaria Klub har netop afholdt landstræf i Vallensbæk, og DMC, der var medsponsor for arrangementet, takker for et vellykket træf og nogle rigtig hyggelige dage, hvor medlemmerne også fik besvaret masser af spørgsmål om deres Bavaria både af...